Vedtægter

Vedtægter

Kunstforeningen Køge Bugt

§ 1
Foreningens navn er Kunstforeningen Køge Bugt

§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til – og stimulere interessen for litteratur, den bildende kunst og musik samt for aktuel debat. Dette søges opnået ved foredrag, diskussioner, udstillinger, besøg på udstillinger og museer, koncerter, filmforevisning m.v.

§ 3
Medlemskab kan erhverves af enhver. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort med nummer. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig tilkendegivelse til kassereren. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til en 1. april eller 1. oktober.

§ 4
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april / maj med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest den 15. marts. På generalforsamlingen træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde at stemmelighed er et stillet forslag forkastet. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, såfremt mindst 10 medlemmer eller ? af de fremmødte forlanger det, ske skriftligt.

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kræver en sådan afholdt.

§ 6
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

§ 7
Kontingentet skal være indbetalt til foreningen senest 1. april. Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

§ 8
Foreningen kan ikke forpligte sine medlemmer økonomisk ud over det til enhver tid fastsatte medlemskontingent.

§ 9
Generalforsamlingen vælger formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Alle valg gælder for 2 år.
Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal, øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Ligeledes vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 suppleant for disse. Suppleanter og revisorer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Såvel beslutninger truffet på bestyrelsesmøder som på generalforsamlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 10
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. De løbende forretninger føres af formanden. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.
Kassereren hæfter for foreningens midler. Uddrag af foreningens konti kræver både kassererens og formandens underskrift. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 11
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 12
Bestyrelsen er bemyndiget til i fornødent omfang at nedsætte arbejdsgrupper til at bistå ved tilrettelæggelse af foreningens arrangementer.

§ 13
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 75 % af de fremmødte måtte kræve dette – dog skal mindst 25 % af medlemmerne være til stede.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring kan ske ved simpel stemmeflerhed.

§ 14
Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en i den anledning indkaldt generalforsamling, og når mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er ophævelsen vedtaget træffer generalforsamlingen tillige beslutning om formen for afvikling af foreningens virksomhed og anvendelse af eventuel formue, der skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller andre almennyttige formål.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. juni 1969
Efterfølgende vedtægtsændringer senest den 10. april 2005